Prírodná rezervácia Šmatlavé uhlisko

Jste zde

Ochrana zachovalých lesných spoločenstiev Bielych Karpát v najnižšom vegetačnom stupni s veľkou druhovou diverzitou, dobre vyvinutým bylinným podrastom a početnými populáciami ohrozených vstavačovitých rastlín a množstvom druhov teplomilného hmyzu. Rozloha 8,44 ha.

Zdroj, foto a více informací: http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1000

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů