Přírodní památka Vypálenky

Jste zde

Předmětem ochrany je mokřadní biotop západního okraje údolní nivy řeky Moravy s výskytem bohatých společenstev obojživelníků, zejména evropsky významných druhů kuňky obecné a čolka dunajského. Mokřadní biotop plní funkci hnízdiště a tahové zastávky mokřadních ptáků a stanoviště významných společenstev rostlin a bezobratlých živočichů. Celková rozloha činí 65,4 ha.

Zdroj, foto a více informací:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Vyp%C3%A1lenky_3.JPG

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů