Přírodní park Chřiby

Jste zde

Přírodní park Chřiby se rozkládá v pohoří Chřiby, které jsou tvořeny nejzápadnějším obloukem Karpat. V rámci České republiky lze toto území označit jako jedno z ekologicky nejstabilnějších, vyznačující se nadprůměrnou lesnatostí s převahou lesů přírodní dřevinné skladby (dubo-bukové a bukové lesy). Na území přírodního parku je řada zvláště chráněných území. Za zmínku stojí výslunné travnaté stráně s teplomilnou květenou s řadou chráněných druhů z čeledi vstavačovitých nebo skalní útvary na hřebenech Chřibů. Chřiby jsou územím s relativně vyváženými ekologickými podmínkami, což se přímo projevuje v druhové pestrosti fauny s velkým podílem zvláště chráněných druhů (např. čáp černý, včelojed lesní, bramborníček černohlavý, krutihlav obecný, lelek lesní, výr velký, některé druhy netopýrů, z bezobratlých stojí za zmínku nález kudlanky nábožné). V posledních letech se zde šíří i bobr evropský (Koryčanská přehrada). Oblast Chřibů má nejen velkou přírodovědeckou hodnotu, ale je bohatá i na kulturní památky jako hrad Buchlov, zřícenina hradu Cimburk, zámek Buchlovice, poutní místo Velehrad, kostel sv. Jakuba u Roštína, zámky a parky ve Střílkách a Kvasicích, barokní hřbitov ve Střílkách aj. Většina obcí má zachovaný kompaktní charakter zástavby typický pro tuto oblast.

Zdroj, foto a více informací: http://nature.hyperlink.cz/Chriby.htm

Tyto stránky byly vyrobeny za finanční podpory

Loga eu fondy

Fond mikroprojektů